OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Publikacija-izbirni predmeti_2020/2021

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehniškega sklopa, obvezno pa mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v 9. razredu.

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši
  • Učenci bodo ocenjeni pri vseh izbranih izbirnih predmetih.
  • Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih tako, da ne izbere nobenega izbirnega predmeta ali pa izbere le eno uro.
  • O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je zgornja meja 20 otrok.
  • Število učnih skupin je odvisno od števila učencev v 7., 8. in 9. razredu in števila oddelkov v teh razredih.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate. Dodatne informacije in pojasnila o obveznih izbirnih predmetih lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

 DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMET 7.r 8.r 9.r Učiteljica / učitelj
Retorika x Nina Levpušček Melinc
Italijanščina I x x Sandra Poljanec
Italijanščina II x x Sandra Poljanec
Francoščina I x x Sandra Kozorog Košuta
Francoščina II x Sandra Kozorog Košuta
Gledališki klub x x x Nataša Špolad Manfreda
Likovno snovanje II x Petra Škrjanc
Likovno snovanje III x Petra Škrjanc


NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET 7.r 8.r 9.r Učiteljica / učitelj
Računalništvo – urejanje besedil x Klavdija Berginc
Računalništvo – multimedija x Klavdija Berginc
Računalništvo – računalniška omrežja x Klavdija Berginc
Šport za zdravje x Matjaž Sovdat
Izbrani šport – nogomet, odbojka x Vesna Uršič
Šport za sprostitev x Vesna Uršič
Obdelava gradiv – Les x Matjaž Sovdat

(Skupno 872 obiskov, današnjih obiskov 1)