OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 7., 8. in 9. razred v šolskem letu 2023/2024

Publikacija – Ponudba in predstavitev obveznih izbirnih predmetov_2023/2024

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehniškega sklopa, obvezno pa mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v 9. razredu.

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
  • Učenci bodo ocenjeni pri vseh izbranih izbirnih predmetih.
  • Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih tako, da ne izbere nobenega izbirnega predmeta ali pa izbere le eno uro.
  • O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je zgornja meja 20 otrok.
  • Število učnih skupin je odvisno od števila učencev v 7., 8. in 9. razredu in števila oddelkov v teh razredih. V šolskem letu 2023/24 bomo oblikovali 20 skupin.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate. Dodatne informacije in pojasnila o obveznih izbirnih predmetih lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

PONUJENI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:

 DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMET7.r8.r9.rUčiteljica / učitelj
Verstva in etika Ix  Nina Levpušček Melinc
Verstva in etika II x Nina Levpušček Melinc
Verstva in etika III  xNina Levpušček Melinc
Retorika  xNina Levpušček Melinc
Italijanščina Ix  Sandra Poljanec
Italijanščina II x Sandra Poljanec
Italijanščina III  xSandra Poljanec
Francoščina Ix  Sandra Kozorog- Košuta
Francoščina II x Sandra Kozorog-Košuta
Francoščina III  xSandra Kozorog-Košuta
Etnologija-kulturna dediščina in načini življenja x Katja Pignatari
Likovno snovanje III  xPetra Škrjanc
Glasba – Ansambelska igraxxxMarjeta R. Rakušček, Eva Širca Likar
Zgodovina – Odkrivajmo preteklost mojega krajax  Matic Volarič

 NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET7.r8.r9.rUčiteljica / učitelj
Računalništvo – urejanje besedilx  Klavdija Berginc
Računalništvo – multimedija x Klavdija Berginc
Računalništvo – računalniška omrežja  xKlavdija Berginc
Šport za zdravjex  Matjaž Sovdat, Vesna Uršič
Izbrani šport – nogomet, košarka, odbojka x Matjaž Sovdat, Vesna Uršič
Šport za sprostitev  xMatjaž Sovdat, Vesna Uršič
Obdelava gradiv – Lesx  Učitelj po razpisu

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 bodo objavljeni v mesecu aprilu 2023.

(Skupno 2.548 obiskov, današnjih obiskov 16)