Katalog informacij javnega značaja

1.   Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Osnovna šola Simon Gregorčiča Kobarid

Gregorčičeva ulica 18 A

5 222 Kobarid

telefon: +386 5 3899700
e-pošta: tajnistvo(na)os-kobarid.si

Matična št.: 5089832000
Davčna št.: SI51971020

Odgovorna uradna oseba Simon Skočir; ravnatelj
Datum prve objave kataloga december, 2013
Datum zadnje spremembe december, 2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-kobarid.si/
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v tiskani verziji v tajništvu šole.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolska vzgoja in izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva ulica 18 a, 5222 Kobarid, Slovenija

Podružnična šola Breginj
Breginj 65, 5223 Breginj, Slovenija

Podružnična šola Drežnica
Drežnica 16e, 5222 Kobarid, Slovenija

Podružnična šola Smast
Smast 13, 5222 Kobarid, Slovenija

Enota vrtca Kobarid 18 a, 5222 Kobarid

Organigram zavoda
  • organigram OŠ Simona Gregorčiča
2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Odgovorna oseba:

Simon Skočir, ravnatelj

Telefon: +386 5 3899701

E-mail: ravnatelj(na)os-kobarid.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Notranji predpisi
  • Akt o ustanovitvi
  • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
  • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  
  • Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid
  • Vzgojni načrt OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Državni predpisi Zakoni in pravilniki:

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Trenutno ni predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
  • Letni delovni načrt OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
  • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid (dostopno v tajništvu šole)
  • Poslovno poročilo OŠ Simona Gregorčiča Kobarid (dostopno v tajništvu šole)
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Vpis v 1. razred.

Imenovanje ravnatelja.

2.7 Seznam javnih evidenc s katerimi zavod upravlja
Seznam evidenc – jih ni.
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večino informacij je dostopna preko spleta.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Stroški posredovanja informacij

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

(Skupno 2.045 obiskov, današnjih obiskov 1)