POSTOPEK ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV 

V postopku odkrivanja nadarjenih v OŠ sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba ter starši in zunanji strokovnjaki. Odkrivanje nadarjenih poteka v naslednjih stopnjah:

 • evidentiranje,
 • seznanitev in mnenje staršev
 • identifikacija,
 • seznanitev in mnenje staršev.


1.  EVIDENTIRANJE UČENCEV, ki bi lahko bili nadarjeni.
Evidentiranje poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. 

Kriteriji po konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci za evidentiranje nadarjenih učencev so:

 • Učni uspeh – učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh (v 1. triadi se upošteva opisna ocena).
 • Dosežki  – izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni in drugih dejavnostih.
 • Tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih
 • Hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate.
 • Znaki nadarjenosti
 • Učiteljevo mnenje – ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno depriviranega okolja, drugačnega kulturnega okolja, ali imajo specifične učne ali vedenjske težave..
 • Mnenje šolske svetovalne službe – šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugim učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti.


2. IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje ocenjevalne lestvice in 2 testa ustvarjalnosti in sposobnosti, ki jih ovrednoti zunanji psiholog.

 

 • Ocena učiteljev – učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki naj bi zajel naslednja področja: o razumevanje in pomnjenje snovi, o sposobnost sklepanja, o ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), o motiviranost in interesi, o vodstvene sposobnosti,o telesno-gibalne sposobnosti, o izjemni dosežki (performance) na različnih področjih (umetniških, praktičnotehničnem in drugih področjih). 
 • Test sposobnosti – individualni ali skupinski test (npr. WISC, Ravenove progresivne matrice …, priporočljivi so individualni testi).
 • Test ustvarjalnosti – (npr. Jellen-Urbanov TCT-DP, Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja, …). Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat: na testu inteligentnosti je IQ enak ali večji od 120, na testu ustvarjalnosti sodi rezultat med 10 odstotkov najboljših rezultatov evidentiranih učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil nadpovprečno oceno na posameznem področju nadarjenosti (ustreznost ocene presodi šolska svetovalna služba skupaj z učiteljem, ki je učenca ocenil).

 

 3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV je stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok predlagan in kasneje prepoznan za nadarjenega. V tej fazi se pridobi tudi njihovo pisno mnenje o otroku.


4. INDIVIDUALNI PROGRAM  ZA NADARJENEGA UČENCA
Po končanem postopku prepoznavanja nadarjenih se v soglasju s starši izdela individualni program dela z nadarjenim učencem. Program pripravi razrednik v sodelovanju s svetovalno službo in učitelji specifičnih področij nadarjenosti.

 

5. DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Delo z nadarjenimi učenci poteka po načrtu za vsakega učenca opredeljenem v individualnem programu
.

 

Pripravila: Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

 

 

 

 

 

 

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)